Overheidsbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Afvalbeleid

Beleidskader LAP3 : Slimmer omgaan met grondstoffen

Het beleidskader bevat de doelstelling van het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. Het beschrijft het beleid voor  traditionele afvalactiviteiten zoals inzamelen, recyclen, verbranden en storten.

Sectorplannen: beleid en toetsingskader per afvalstromen. In de sectorplannen is het beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor verschillende afvalstromen. Dit kan een verduidelijking zijn, maar ook een afwijking van een bepaalde algemene beleidslijn, als daar reden toe is. Daarnaast zijn de sectorplannen het toetsingskader bij vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Sectorplan 85 (EPS)

  • EPS-bouwafval: geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS). Uit bouw- en sloopafval dat op locatie gescheiden is gehouden. Of bij grond-, weg- en waterbouw (GWW) gescheiden gehouden. En ook de EPS-fractie uit gemengd bouw- en sloopafval
  • EPS-verpakkingsafval: geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) verpakkingsmateriaal. Het is de EPS-fractie uit gemengd (kunststof) verpakkingsafval (piepschuim)

Achtergronddocument: Beleidskader MinWI – LAP3 – sp85 – Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) 28.12.2017