EU voorstel “Single Use Plastics” (SUP) in lijn met doelstellingen EPS industrie

De Europese commissie heeft een voorstel gepubliceerd over het terugdringen van de invloed van bepaalde kunststof producten op het milieu. De hoeveelheid plastic zwerfvuil in oceanen en zeeën groeit, met alle nadelige gevolgen van dien voor ecosystemen, biodiversiteit en potentieel menselijke gezondheid. Tegelijkertijd gaat kostbaar materiaal verloren, dat zou kunnen worden teruggebracht in de economie. Plastic maakt 80-85% uit van het totale aantal zwerfvuilartikelen, en de helft daarvan bestaat uit plastic artikelen voor éénmalig gebruik (SUP). De 10 meest gevonden SUP-items vertegenwoordigen 86% van alle SUP-items. Vistuig dat plastic bevat, vertegenwoordigt nog eens 27% van de zwerfvuilproducten op Europese stranden. Dit initiatief richt zich daarom op de 10 meest gevonden SUP- en vistuigen.

De strijd tegen zwerfvuil is belangrijk voor ons allemaal. De vereniging van Europese fabrikanten van geëxpandeerd polystyreen (EUMEPS), die de EPS-waardeketen vertegenwoordigt, verwelkomt daarom effectieve en evenredige maatregelen om zwerfvuil op zee aan te pakken. De ambitie van EUMEPS gaat zelfs verder dan die van de Europese Commissie in haar kunststofstrategie: de EPS industrie wil volledige recyclebaarheid bereiken voor al onze producten tegen 2030. (20180705_EUMEPS position paper_SUP proposal_final)

Om de leden van EUMEPS te helpen deze ambities te realiseren, kunnen we vijf concrete gebieden noemen waarop het voorstel van de Europese Commissie kan worden verbeterd.

 •  Het aanpakken van de grondoorzaken van zwerfvuil op zee
 • Consistent EU-beleid om de motivatie van de industrie te vergroten
 • Duidelijkheid van SUP-definitie om innovatie en groei aan te moedigen
 • Behoud van de interne EU-markt
 • Inclusieve, verplichte EPR-regelingen

De grondoorzaken van zwerfvuil aanpakken: EUMEPS deelt de bezorgdheid van de Commissie over de verontreiniging van onze oceanen en waardeert het dat de Europese Commissie dit probleem heeft gepresenteerd als de oorspronkelijke motivatie voor het SUP-voorstel. We zien de voorgestelde maatregelen echter niet als de meest effectieve of geschikte manier om dit mondiale probleem te bestrijden. In plaats daarvan kunnen zwerfvuil en andere lekkage in het milieu beperkt worden door de technieken voor afvalinzameling, -sortering en -beheer te verbeteren en, nog belangrijker, door onderwijs. Daarbij roept EUMEPS de EU-instellingen op, om de volgende cruciale aspecten te overwegen:

 • Een fiscaal en regelgevend kader dat een gelijk speelveld voor alle materialen ondersteunt, waardoor alle materialen gelijke kansen krijgen om circulariteit te demonstreren. Er mag geen sprake zijn van discriminatie van kunststoffen die, mits correct gebruikt en opnieuw gebruikt, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.
 • Objectieve milieu-invloed overwegingen, bijvoorbeeld Life Cycle Assessments (LCA’s), die op gepaste wijze rekening houden met de gebruiksfase van producten, moeten de belangrijkste driver zijn voor de materiaalkeuze in elke toepassing
 • De huidige recyclingniveaus kunnen niet als selectiecriteria worden beschouwd. Erkende voordelen van kunststoffen voor veel toepassingen (bijvoorbeeld energie-efficiëntie van gebouwen met bijbehorende beperking van broeikasgasemissies, seismische isolatie, voedselbehoud, transportschadebescherming).

 Consistent EU-beleid: de doelstellingen van het Circulaire Economiepakket en de Strategie inzake  Kunststoffen draaien om de uiteindelijke doelen van efficiënt gebruik van hulpbronnen en het zo lang mogelijk in gebruik houden van materiaal. Deze doelstellingen komen niet goed tot uiting in het SUP-voorstel. In plaats daarvan wordt een volledig verbod op bepaalde plastic artikelen voorgesteld, ongeacht de toepassing en het recyclingpotentieel. Dit veroorzaakt reden tot bezorgdheid over de haalbaarheid van investeringen in technologieën voor inzameling, sortering en recycling. De leden van EUMEPS hebben bijvoorbeeld al geïnvesteerd in innovatieve recyclingtechnieken om te helpen de doelen te bereiken. Een voorbeeld is PolyStyreneLoop, een technologie waarmee volledig gerecycleerde EPS weer op de markt kan worden gebracht, waardoor middelen en CO2-emissies worden bespaard. We doen een beroep op de EU-instellingen om na te gaan welke regelgeving het beste is om zowel de duurzaamheids-doelstellingen te bereiken als om de industrie te motiveren hun eigen vrijwillige stappen te zetten.

Een SUP-definitie die innovatie en werkgelegenheidsgroei stimuleert: de huidige voorgestelde definitie van plastic voor eenmalig gebruik zorgt voor een te ruime interpretatie en maakt geen onderscheid tussen recycleerbare en niet-recycleerbare producten. Het huidige wetgevings-voorstel is gebaseerd op producten die het meest worden gezien in strandstrooisel en niet op een strenge definitie van kunststoffen voor eenmalig gebruik. Om volledige circulariteit te bereiken, zullen EUMEPS-leden moeten investeren in recyclingtechnologieën en -installaties. Daartoe moeten beleggers er zeker van kunnen zijn dat EPS-producten zullen blijven worden gebruikt voor de hoogwaardige toepassingen die de materialen zo goed bedienen (bijvoorbeeld het transport van gevoelige medicijnen, bescherming van witgoed, voedselconservering). Om dit vertrouwen te geven, is een definitie van geschikt gebruik vereist. Spelers uit de industrie willen actief zijn in de Commissie om haar doel van een echt circulaire toekomst te bereiken, maar zij hebben de regelgevende en financiële steun nodig om innovatieve technologische oplossingen te vinden voor de recyclinguitdagingen van kunststof. Dit zal niet alleen de EU-duurzaamheids-doelstellingen ondersteunen, maar ook het grotere doel van meer banen en groei in de EU.

Behoud van de Europese interne markt: zonder een goed functionerende interne markt zal EUMEPS worden belemmerd in het bereiken van haar ambities. Het SUP-voorstel stelt onduidelijke nationale doelen voor het verminderen van het verbruik, zonder dat er een proces is om te bepalen wat deze doelen betekenen. Dit dreigt de werking van de interne markt te belemmeren, aangezien dergelijke streefcijfers tot uiteenlopende interpretaties door de lidstaten kunnen leiden. Het belangrijkste voorbeeld is de verplichting om een ​​”significante vermindering” van de consumptie van geselecteerde SUP-producten te realiseren. In plaats daarvan stelt EUMEPS voor om meer duidelijkheid te scheppen in de nationale doelstellingen. Dit maakt het de industriepartners mogelijk om een ​​nauwkeuriger idee te hebben van welke regels in de toekomst op hen van toepassing zijn.

EPR-schema’s: in het kader van het SUP-voorstel gaan de uitgebreide eisen voor producenten-verantwoordelijkheid (EPR) veel verder dan de kostencategorieën voor EPR-regelingen die zijn overeengekomen in het onlangs goedgekeurde pakket circulaire economie. De voorgestelde vereisten om zwerfvuil op te ruimen zouden producenten financieel aansprakelijk stellen voor het gedrag van burgers (zwerfvuil) en de nalatigheden van gemeenten (gebrek aan degelijk afvalbeheer), die geen van beiden in hun directe invloedssfeer liggen. Liever roept EUMEPS de EU-instellingen op om:

 • Ervoor te zorgen dat iedereen eerlijk bijdraagt ​​aan EPR-regelingen waar deze worden geïntroduceerd, d.w.z. dat het probleem van “free-riders” effectief wordt aangepakt.
 • De lidstaten, inclusief lokale autoriteiten, aan te moedigen en te ondersteunen om samen met de industrie te zorgen voor adequate logistiek en technologieën voor het verzamelen, sorteren en recyclen van alle materialen op een niet-discriminerende manier (inclusief geschuimde kunststoffen).
 • Ervoor te zorgen dat de lidstaten, inclusief de lokale autoriteiten, passende maatregelen nemen met betrekking tot onderwijs en de bewustmaking van de samenleving dat het op de juiste wijze afvoeren en recyclen bijdraagt aan de circulaire economie

EUMEPS en haar leden blijven zich ten volle inzetten voor de verwezenlijking van de circulaire economie en kijken ernaar uit met de EU-instellingen meer concrete aanbevelingen te bespreken, ook voor het SUP-voorstel.

Rogier