Isolatie desnoods verplichten

ZSite-e3c3ce77b0De minister van VROM, Jacqueline Cramer, en de voorzitter van EnergieNed (Vereniging van Energieproducenten, handelaren en -retailbedrijven), Hans Alders, nemen vandaag het eerste exemplaar van het Nationale DenkTank rapport ’Energie in Beweging’ in ontvangst. De DenkTank toont aan dat de consument een cruciale rol speelt om de kabinetsdoelstelling van 20% energiebesparing in 2020 te realiseren en het draagvlak voor Kopenhagen te vergroten. De DenkTank beantwoordt in haar rapport daarom de vraag hoe de consument ook echt in staat gesteld kan worden om te besparen. De DenkTank presenteert een samenhangend pakket van 22 concrete adviezen die energiebesparing en duurzame energieopwekking door de consument makkelijker, betaalbaarder en leuker maken. Overheid en markt kunnen hiermee samen zorgen voor een versnelling van het besparen door de consument.

Zo moet de informatievoorziening over eigen energieverbruik beter, vergunning- en subsidieprocedures sneller en minder complex, het kennisniveau bij de consumemt over besparende maatregelen in en om het huis omhoog en het aanbod van producten en diensten om energie te besparen verbeterd worden. Moderne communicatiemiddelen moeten worden ingezet om de consument in beweging te krijgen. Daarnaast is een meer sturend optreden van de overheid gewenst.
Voorbeelden van concrete adviezen die de DenkTank aandraagt zijn:

– Versterken rol gemeentes
De Nationale DenkTank lanceert in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en SenterNovem `de Visionair`. Dit is een krant voor en door gemeenten met concrete, praktische informatie om de consument aan te zetten tot energiebesparing.

– Greenpoints
De DenkTank introduceert een concept groen loyaliteitsprogramma `Greenpoints`, waarbij consumenten beloond worden met spaarpunten voor de aankoop van duurzame producten en diensten. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor duurzame cadeaus. Dit is in Canada een bewezen concept en zou in Nederland opgepakt moeten kunnen worden door één van de reeds bestaande loyaliteitsprogramma`s. Belangrijk is dat commerciële partijen hierbij betrokken worden. Een aantal marktpartijen is hier inmiddels over in gesprek.

– Vergroen de Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
Vergroen de NHG. Alleen A en B-label woningen mogen in aanmerking komen voor een financiering onder NHG-voorwaarden. De hypotheekadviseur zal de consument de keuze voorleggen om onder normale voorwaarden of onder de (financieel aantrekkelijker) NHG-voorwaarden te financieren.

– Vermelden van totale woonlasten
Verplicht woningcorporaties om bij hun huurwoningen de totale woonlasten te vermelden en deze vervolgens uit te splitsen in de kale huurprijs en de geschatte energiekosten. Door de totale woonlast te presenteren krijgen huurders een beter inzicht in de maandelijkse vaste lasten. Huurders worden hierdoor verleid om voor een energiezuinige huurwoning te kiezen, en verhuurders worden gestimuleerd om woningen te isoleren voordat ze die in de verhuur aanbieden.

Consumenten cruciaal voor 2020 doelstelling
De Nationale DenkTank analyseerde al eerder dat consumenten hun aandeel in de 20% besparingsdoelstelling voor 2020 kunnen halen aan de hand van 54 besparingsmaatregelen. Deze vergen een investering van in totaal ongeveer 6.400 euro gemiddeld per huishouden maar leveren daarna gemiddeld ruim 1.000 per jaar op. Ook vond de DenkTank een groot draagvlak voor energiebesparing bij de Nederlandse consument. De Nederlandse consument is ook goed op de hoogte van energiebesparingsmaatregelen. Echter, dit draavlak en het kennisniveau zijn maar voor een klein deel terug te zien in het energieverbruik, want dat krimpt slechts met 0,01% per jaar. De consument doet dus nog te weinig. Uitgangspunt voor effectieve verandering is een door de DenkTank ontwikkeld model dat laat zien dat de consument geholpen kan worden op het gebied van ’weten’, ’willen’, ’kunnen’ en ’doen’. Een integrale aanpak is vereist op op deze vier aspecten om de consument aan te zetten tot meer besparing en het zelf duurzaam opwekken van energie.

admin