Privacyverklaring

Stybenex is de branchevereniging van EPS producenten in Nederland.  Wij vinden privacy heel belangrijk en daarom gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. In principe beheert Stybenex geen persoonsgegevens. Toch hebben wij gegevens zoals e -mail adressen, telefoonnummers etc. in onze bestanden om contact met u te kunnen onderhouden. Deze informatie zullen wij nooit uitwisselen of ter beschikking stellen aan derden. Omdat in mei 2018 een nieuwe wet in werking treedt, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft Stybenex  een privacyverklaring opgesteld, waarin precies is omschreven hoe we met informatie omgaan en welke rechten u heeft.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u  vertellen of die we in verband kunnen brengen met u.  U deelt persoonsgegevens met ons als  u contact met ons heeft. Denk aan naam, telefoonnummer of e -mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Waarvoor gebruikt Stybenex persoonsgegevens?

In principe gebruikt Stybenex de persoonsgegevens alleen om contact met u te kunnen onderhouden. Wij gebruiken de gegevens nooit voor commerciële / marketingdoeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stybenex?

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken. De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen een aantal of alle van de hieronder opgesomde categorieën bevatten, afhankelijk van de omstandigheden en de aard van uw relatie met ons. In principe blijven de verwerkte persoonsgegevens in ons bestand tot het moment dat u bezwaar aangeeft, maar niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn vergaard.                                                          .

Contactgegevens: inclusief naam, adres  en andere conta ctgegevens (bijvoorbeeld e – mail en telefoongegevens), IP-adres,

E-mail en telefoongesprekken met Stybenex : uw e-mail correspondentie en (notities van) telefoongesprekken.

Financiële gegevens: bankrekeningnr. (ingeval van fa cturen voor diensten en producten). Deze gegevens worden bewaard op basis van de wettelijke termijnen.

Cookiebeleid Stybenex

Stybenex gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookie s die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met wie deelt Stybenex de persoonsgegevens?

In principe gebruikt Stybenex de persoonsgegevens uitsluitend om het contact met u te kunnen onderhouden en de relatie met u te kunnen onderhouden en zullen wij deze gegevens niet voor andere doelen met anderen delen. Stybenex geeft uw gegevens niet door naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht  u het gevoel hebben dat uw gegevens door Stybenex buiten de kaders van de privacywetgeving en/ of zonder uw autorisatie gebruikt worden, dan kunt u dit melden bij de Data Protection Officer via info@stybenex.nl

Hoe bewaart Stybenex de persoonsgegevens?

Stybenex beheert alle persoonsgegevens die u bij ons achterlaat in haar mailbestanden. Stybenex verwerkt geen persoonsgegevens via de webruimte.  Stybenex gebruikt alleen openbare bronnen en uw eigen opgave via post of e -mail verkeer voor het opstellen van de persoonsgegevens. U kunt ons ook actief op de hoogte brengen van eventuele mutaties in uw gegevens. Stybenex bewaart uw gegevens zolang u een relatie heeft met Stybenex.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stybenex neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen

Hoe beveiligt Stybenex de persoonsgegevens?

Stybenex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Stybenex zal geen gevoeligepersoonsgegevens of financiële informatie verwerken in haar bestanden anders dan hiervoor aangegeven . Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan conta ct op met Data Protection Officer via info@stybenex.nl

Beeldmateriaal

Op door de Stybenex georganiseerde bijeenkomsten, evenementen, vergaderingen etc. kunnen beeld – en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beeld- en/of geluidsopnamen kunnen door ons worden gepubliceerd op websites, sociale media, nieuwsbrieven, tijdschriften etc. Door een bijeenkomst, evenement, vergaderring etc. te bezoeken stemt u in met publicatie van de daar gemaakte beeld- en/of geluidsopnames.

Wilt u weten wat de regels zijn omtrent d e AGV?

Kijk op https://ec.europa.eu/justice /smedataprotect/index_en.htm     

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Of wilt u  uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’?

Verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen.

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u ons een brief of een e -mail sturen met uw verzoek. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van uw brief. U kunt de brief sturen naar Stybenex, Hatertseweg 598, 6535 ZX Nijmegen. U kunt ook een e -mail sturen aan info@stybenex.nl ter attentie van onze Data Protection Officer (DPO) .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (ma chine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De NII wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit -persoonsgegevens/tip -ons

Hoe kan ik klachten indienen (algemeen)

Stybenex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via  de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit –persoonsgegevens/tip -ons. Stybenex behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Versie 25 mei 2018